Hoppa över navigeringslänkarna

Bra ställen


Fågellokaler

Vid havet

1. Mickelsörarna. Ögrupp längst ute i Maxmo skärgård. Fin natur, rikt fågelliv och goda fiskevatten. Naturstig och jungfrudanser finns.
2. Hällgrund och Pjutgrund. Öar i Maxmo yttre skärgård och betydande häckplatser för bl.a. tobisgrissla och tordmule och andra utskärsfåglar. Landstigningsförbud under häckningstid!
3. Storsand i Munsala, Monäs. God vadarlokal, särskilt juli-september. Hyfsad sträcklokal vår och höst. Ypperlig simstrand.
4. Kimo åmynning i Oravais. Klassisk rast- och häckningslokal (bland annat flamingo 1983, snögås 2001, häckande gyllensparv 1983-1985). Stora mängder gäss rastar under hösten. God sträcklokal under hösten. Fågeltorn från år 1983.
5. Fjärdsändan i Oravais. Fin rastlokal höst och vår. Flera rariteter iakttagna. Utkiksplats anlagd i närheten av kaffestugan. Intill finns stenparken med finländska bergarter utställda.
6. Vörå åmynning. God fågellokal med bland annat stor skrattmåskoloni och traktens största skäggdoppingskoloni.
7. Österfjärden, Söderfjärden och Bodön. Ställvis fågelrikt deltaområde utanför Kyro älvs mynning.
8. Vassorfjärden. Havsvik intill riksåttan som varit en av traktens bästa fågellokaler. Numera är området vid Kyro älvs mynning intressantast ur fågelsynpunkt med bland annat stor skrattmåskoloni. Utkikstorn finns intill riksvägen.

Upp

Träsk

1. Norrfjärden. Vassrik insjö i norra Korsholm. Intressanta sumphöns och nattsångare har påträffats.
2. Åkant träsk med omgivande mosse i östra Oravais. Fin ödemarksmiljö med bland annat orrspel.
3. Pirtkärr i Tuckor, Vörå. Sjön restaurerades av jägarna i slutet av 1970-talet men har under senare år på nytt fått förfalla. Trana och sångsvan häckar.
4. Röukas träsk i Vörå/Oravais. Mångsidig fiskrik och långsträckt fågelsjö. Bästa överblicken erbjuder Vörå kommuns fritidsområde på västra stranden, Oravais kommuns simstrand i sjöns norra del och Komossa träsk i sjöns nordöstra hörn.
5. Kalapää träsk i Vörå. Långsträckt sjö som tidigare var en ypperlig fågelsjö. Numera har flera arter försvunnit som häckfåglar. Sångsvan häckar sedan 1987.
6. Keskis träsk i Oravais. Främst rastlokal vår och höst (till exempel smålom, storlom, sjöorre, alfågel, salskrake och dvärgmås).

Upp

Myrar och mossar

1. Hästmossen i Munsala, Kantlax. Fågelrik blöt myr med flera smågölar.
2. Paljak mosse. Stor och öppen mosse i Oravais mot gränsen till Alahärmä. Hjortronmyr med ljungpipare och tranor som typfåglar.
3. Vrängenemossen i gränsområdet mellan Oravais, Vörå och Alahärmä. Den kanske fågelrikaste myren i trakten.
4. Norrmossen i östra Vörå. Tämligen fågelrik myr med vildmarkskaraktär.

Upp

Åkermark

1. Kangkyttan. Fin rastlokal vår och höst. Nejdens tätaste tornfalksstam. Jordugglan häckar de flesta år. Rådjur ses ofta, och utter har påträffats.
2. Rutuna. God rastlokal vår och höst för bland annat tranor och gäss. Hyser häckande åkerfåglar, till exempel tornfalk. Orrspel om vårarna.
3. Tuckoränjan och Bertbyfjärden. Stort sammanhängande åkerområde med häckande åkerfåglar och rastande flyttfåglar.
4. Kaurajärvi i östra Vörå. Åkerområde som är en god rastlokal vår och höst. Därutöver har området en mångsidig åkerfågelfauna. I närheten finns Kaurajärvimossen, Vörås största mosse.

Upp

Vandringsleder

1. Västerö vandringsled i Maxmo skärgård. Erbjuder omväxlande natur i havets omedelbara närhet. Vandringsalternativ: Söderskataträskrundan 4,6 km, Gråbergsrundan 3,3 km eller eget alternativ (maxlängd ca 10 km). Parkeringsplats finns vid Söderskatavägen och en mindre parkering vid Equityvägen.
2. Lotlax vandringsled i Vörå. 3,3 km lång i skogsterräng.
3. Bobjergets vandringsled i Tuckor. Går via det nyuppförda bronsåldershuset på Vitmossen.
4. Andkil vandringsled i Vörå. 8 km lång i skogsterräng. Start från Torrkullvägen bakom berget Kondivor.

Upp
Karta

De minsta vägarna är på denna karta utsatta bara omkring ställena ifråga. Köp gärna ordentliga grundkartor hos din bokhandlare eller beställ på lantmäteriverkets hemsida.

Vi förutsätter givetvis att du tar tillräcklig hänsyn till natur och egendom då du besöker platserna. Vi påtar oss inget ansvar för hur du sköter dig, det gör du själv!

Upp
Oravaisnejdens Natur r.f.
Grafik, där ej annat anges, och webbansvarig: "> Anders Bäck