Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Jacob Tegengrens samlade fågeliakttagelser under åren 1929-1955

Sammanställda av Tomas Klemets och Allan Stenmark

Omarbetning för nätet av Anders Bäck. Illustrationerna tagna från pappersversionen. Porträttet är använt med tillstånd och är förbättrat och färglagt av Anders.

Innehåll:


Inledning

Jacob Tegengren (1875-1956) sammanställde årligen noggranna rapporter över sina fågelobservationer. Dessa sände han årligen in till Helsingfors universitet (1932-1955) och Ostrobothnia Australis (1929-1955).

Han inträdde som rapportör år 1929 och rapporterade därefter troget varje år ända till 1955.

Fågel

1956 var hans dödsår och finns således inte med i rapporten. Troligen skrev han också ner sina observationer detta år, men hann inte sända in dessa före sin död.

Åren 1932-1946 är det i huvudsak observationer från Vörå, eftersom han bodde i Vörå. Från hösten 1946-1954 är Tegengren bosatt i Oravais, och därför är merparten av observationerna från Oravais. 1955-1956 är han igen bosatt i Vörå.

Våren 1940 finns en och en halv månads lucka i observationerna. Tegengren drabbades då av hjärtinfarkt, vilket förklarar att observationer saknas från hans sjukdomstid.

Observationerna är indelade i två avdelningar. Fenologiska observationer och övriga iakttagelser. De fenologiska observationerna var ett antal arter som hörde till standardarterna som skulle rapporteras varje år. Övriga iakttagelser var sedan fritt att rapportera.


Till innehållsförteckningen

Förändringar i fågelfaunan

Under Tegengrens tid var kråkan, kajan och grönfinken flyttfåglar. Brun kärrhök, dvärgmås, näktergal och gräshoppssångare var mycket sällsynta. Blåmesen, gråtruten och skrattmåsen var fåtalig. Koltrasten, och tofsvipan etablerade sig som häckfåglar under hans tid. Arter som var vanliga under Tegengrens tid, men som nu är fåtaliga eller sällsynta är t.ex. kornknarr, ortolansparv, berglärka, fjällgås, årta och skogsduva.


Till innehållsförteckningen

Källa:

Klemets Tomas: Jacob Tegengrens fågeliakttagelser 1932-1955. Österbotten. Årsbok 2000,

S-Ö-S, Vasa 2000. (Baserad på manuskript inlämnade till Helsingfors universitet).

Inlämnade handskrivna manuskript för åren 1929-1955. Ostrobothnia Australis. Vasa.


Till innehållsförteckningen

Jacob Tegengrens samlade fågeliakttagelser under åren 1929-1955

Fågel

Detta är en sammanställning över de fågelrapporter som Jacob Tegengren sammanställt och sänt in till Helsingfors universitet och Ostrobothnia Australis under åren 1929-1955.

Observationerna är indelade i två avdelningar. Fenologiska observationer och övriga iakttagelser. De fenologiska observationerna var ett antal arter som hörde till standardarterna som skulle rapporteras varje år. Övriga iakttagelser var sedan fritt att rapportera.

1929 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gök 19.05
Kornknarr 26.05
Tornsvala 22.05
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Trädpiplärka 09.05
Grönsiska 10.03
Ortolansparv 12.05
Göktyta 09.05
Gransångare 09.05
Storskarv 15.09/2 ex. (Oravais)
Härfågel 20.09 - 03.10/1 ex.

Till innehållsförteckningen

1930 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 19.03
Stare 01.04
Bofink, hane 03.04
Sånglärka 28.03
Trana 29.04
Sädesärla 13.04
Storspov 28.04
Rödstjärt 11.05
Ladusvala 09.05
Gök 10.05
Tornsvala 25.05
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Ängspiplärka 15.04
Backsvala 11.05 (Oravais)
Ortolansparv 06.05
Göktyta 10.05
Grönfink 18.03

Till innehållsförteckningen

1931 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 17.04
Stare 05.04 12.10
Bofink, hane 21.4 11.10
Bofink, hona 28.04
Sånglärka 18.04 11.10
Taltrast 03.05
Björktrast 12.10
Gräsand 26.04
Knipa 05.05 (Oravais)
Trana 26.04
Sädesärla 24.04 26.09
Sädgås 23.04
Stenskvätta 29.04 Slutet av augusti
Storspov 23.04
Storskrake 12.05 (Oravais)
Småskrake 13.05 (Oravais)
Drillsnäppa 21.05 (Oravais)
Lövsångare 01.05 10.08
Rödstjärt 07.05
Hussvala 22.05 11.09
Ladusvala 03.05 28.08
Gök 18.05
Tornsvala 25.05 25.08
Sidensvans 11.10
Orrspel 27.04
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska Början av oktober
Ängspiplärka 03.05 03.10
Trädpiplärka 10.05
Ormvråk 03.05
Hökuggla 18.05
Jorduggla 16.05
Lappsparv 26.04
Tornfalk 16.05
Grönsiska 18.04 04.10
Backsvala 17.05 04.09 (Oravais)
Storlom 13.05 (Oravais)
Ringduva 25.04
Ortolansparv 07.05 09.09
Rödhake 03.05 13.10
Stenfalk 17.05
Lärkfalk 16.05
Bergfink 03.05 18.10
Enkelbeckasin 18.05
Gråtrut Slutet av augusti
Silltrut 04.09
Skrattmås 27.04 (Oravais)
Fisktärna Slutet av augusti
Vigg 12.05 (Oravais)
Grönfink 03.05 18.10
Gulärla 16.05 27.08
Svartvit flugsnappare 02.05
Grå flugsnappare 23.08
Gransångare 14.05
Buskskvätta 16.05
Trädgårdssångare 31.05
Ärtsångare 27.05
Rödvingetrast 18.10
Rödbena 13.05 (Oravais)
Tofsvipa 22.05 (Oravais)

Till innehållsförteckningen

1932 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Stare 02.04 24.09
Bofink, hane 13.04 09.10
Bofink, hona 15.04
Sånglärka 04.04 09.10
Taltrast 24.04
Björktrast 18.04
Gräsand 22.04
Trana 25.04 13.09
Sädesärla 23.04 30.09
Stenskvätta 28.04 27.08
Storspov 22.04
Kricka 28.04
Morkulla 03.05
Lövsångare 12.05
Rödstjärt 13.05
Hussvala 27.05 30.08
Ladusvala 16.05 14.09
Gök 19.05
Kornknarr 28.05
Tornsvala 27.05 29.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 10.04 16.10
Sparvhök 08.04
Ängspiplärka 28.04 28.09
Trädpiplärka 12,05
Jorduggla 16.05
Tornfalk 28.04 24.09
Grönsiska 25.04 09.10
Backsvala 17.05 22.08
Ringduva 19.04 15.09
Råka 23.04
Ortolansparv 12.05 24.08
Rödhake 30.04 16.10
Stenfalk 05.05 18.09
Lärkfalk 22.05 27.08
Bergfink 24.04 10.10
Göktyta 14.05
Fiskmås 23.04 (Oravais)
Silltrut 10.05 (Oravais)
Skrattmås 25.04 (Oravais)
Grönfink 10.04 21.10
Storskrake 04.05 (Oravais)
Gulärla 02.05 22.08
Småspov 24.08
Svärta 22.10 (Oravais)
Gransångare 09.05 28.08
Buskskvätta 15.05 28.08
Fisktärna 17.05 (Oravais)
Trädgårdssångare 29.05 25.08
Törnsångare 26.05
Ärtsångare 15.05
Tofsvipa 25.04 (Oravais)

Till innehållsförteckningen

1933 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 07.04
Stare 16.03 21.10
Bofink, hane 30.03 26.09
Bofink, hona 15.04
Sånglärka 29.03 09.10
Taltrast 28.04
Björktrast 15.04
Sångsvan 13.04
Gräsand 09.04
Knipa 30.04
Trana 07.05
Sädesärla 29.04 28.09
Anser sp. 26.04
Stenskvätta 30.04 12.09
Storspov 21.04
Drillsnäppa 14.05
Lövsångare 15.05
Rödstjärt 30.05 29.08
Hussvala 30.05 01.09
Ladusvala 18.05
Gök 18.05
Kornknarr 25.05
Tornsvala 30.05 29.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 11.03 24.10
Bläsand 07.05
Ängspiplärka 26.04 09.10
Trädpiplärka 14.05 09.09
Hornuggla 15.10
Lappsparv 07.05
Tornfalk 28.05 20.09
Ljungpipare 13.05 19.08
Grönsiska 07.05 21.10
Blå kärrhök (förekomst) 17 o. 22.08
Backsvala 24.05 (Oravais) 31.08 (Oravais)
Ringduva 21.04 26.09
Råka 01.10
Ortolansparv 06.05 27.08
Sävsparv 16.05
Rödhake 09.05 22.10
Blåhake 23.05
Stenfalk 16.04 05.09
Lärkfalk 09.05 13.10
Bergfink 28.04 16.10
Enkelbeckasin 06.05 15.10
Göktyta 21.05
Fiskmås 30.04 24.08
Silltrut 28.03
Skrattmås 26.04
Grönfink 30.03 12.11
Gulärla 24.05 12.09
Svartvit flugsnappare 15.05
Grå flugsnappare 29.05
Småspov 23.04
Gransångare 24.05 12.09
Buskskvätta 16.05 31.08
Trädgårdssångare 07.06
Törnsångare 25.05 21.08
Ärtsångare 19.05
Grönbena 17.05
Gluttsnäppa 14.05
Skogssnäppa 24.05
Mosnäppa 18.05
Tofsvipa 04.04

Till innehållsförteckningen

1934 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 08.04
Stare 24.03 09.10
Bofink, hane 06.04 30.09
Bofink, hona 15.04
Sånglärka 24.03 14.10
Taltrast 22.04
Björktrast 18.04
Sångsvan 17.04
Gräsand 18.04 10.10
Trana 17.04 06.10
Sädesärla 20.04 27.09
Anser sp. 25.04 14.10
Stenskvätta 22.04 27.08
Storspov 18.04
Morkulla 29.04
Lövsångare 05.05
Rödstjärt 01.05 22.08
Hussvala 10.05 19.09
Ladusvala 05.05 26.09
Gök 22.05
Kornknarr 02.06
Tornsvala 02.06 10.09
Övriga iakttagelser
Ängspiplärka 15.04 14.10
Trädpiplärka 01.05 16.09
Fjällvråk 10.10
Lappsparv 01.05
Tornfalk 27.04 20.09
Grönsiska 12.04 02.10
Backsvala 08.05 (Oravais) 12.09 (Oravais)
Ringduva 20.04 18.09
Ortolansparv 08.05 27.08
Rödhake 23.04 11.10
Stenfalk 12.04 01.09
Lärkfalk 05.05 25.09
Bergfink 01.05 02.10
Enkelbeckasin 26.04 07.10
Göktyta 01.05
Skrattmås 28.04
Grönfink 24.03 10.10
Gulärla 04.05 02.09
Svartvit flugsnappare 13.05
Grå flugsnappare 13.05 15.08
Bivråk 22.04
Gransångare 01.05 23.09
Buskskvätta 01.05 07.09
Fisktärna 14.05
Törnsångare 09.05 26.08
Ärtsångare 12.05
Grönbena 12.05
Skogssnäppa 04.05
Gärdsmyg 02.04

1935Vörå


Till innehållsförteckningen

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 04.04
Stare 02.04 20.10
Bofink, hane 04.04 03.10
Bofink, hona 10.04
Sånglärka 02.0412.10
Taltrast 22.04
Björktrast 21.04
Sångsvan 14.04
Gräsand 11.04 13.10
Trana 20.04 25.09
Sädesärla 19.04 06.10
Anser sp. 18.04 27.09
Stenskvätta 21.04 16.09
Storspov 16.04
Morkulla 15.05
Drillsnäppa 21.05
Lövsångare 19.05
Rödstjärt 17.05 05.09
Hussvala 22.05 15.09
Ladusvala 20.05 23.09
Gök 18.05
Kornknarr 18.06
Tornsvala 30.05 31.08
Övriga iakttagelser
Sparvhök 21.04 19.09
Ängspiplärka 17.04 07.10
Trädpiplärka 11.05 09.09
Lappsparv 24.04
Tornfalk 21.04 15.09
Ljungpipare 21.05
Grönsiska 20.04 22.09
Blå kärrhök (förekomst) 25.08
Backsvala 20.05 12.09 (Oravais)
Ringduva 14.04
Råka 30.03 21.08
Ortolansparv 10.05 21.08
Rödhake 21.04 10.10
Stenfalk 24.04
Lärkfalk 20.04 17.09
Bergfink 21.04 04.10
Brunand 17.04
Enkelbeckasin 18.04
Göktyta 14.05
Fiskmås 18.04 (Oravais)
Skrattmås 20.04 (Oravais)
Grönfink 04.04 03.11
Gulärla 17.05 06.09
Svartvit flugsnappare 19.05
Grå flugsnappare 26.05 15.09
Bivråk 21.04
Storskarv 07.09
Gransångare 07.05
Lövsångare 14.09
Buskskvätta 21.05 10.09
Fisktärna 24.05 (Oravais)
Hökuggla 16.04
Törnsångare 24.05 24.08
Ärtsångare 21.05
Grönbena 14.05
Gluttsnäppa 15.05
Skogssnäppa 17.05
Tofsvipa 12.04

Till innehållsförteckningen

1936 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 11.04
Stare 26.03 05.10
Bofink, hane 31.03 28.09
Bofink, hona 16.04
Sånglärka 12.04 12.10
Taltrast 24.04 15.10
Björktrast 22.04 08.11
Sångsvan 23.04
Gräsand 22.04
Knipa 26.04
Trana 19.04 04.10
Sädesärla 20.04 01.10
Anser sp. 23.04 15.10
Stenskvätta 26.04 30.08
Storspov 20.04 26.08
Kricka 26.04
Lövsångare 04.05 12.09
Rödstjärt 07.05 14.08
Hussvala 19.05 06.09
Ladusvala 07.05 18.09
Gök 15.05
Tornsvala 24.05 22.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 23.04 21.10
Bläsand 26.04
Ängspiplärka 22.04 22.09
Trädpiplärka 05.05 06.09
Jorduggla 26.04
Hornuggla 28.04
Lappsparv 26.04 12.10
Tornfalk 19.04
Ljungpipare 10.05
Grönsiska 26.04 11.10
Blå kärrhök (förekomst) 24.08
Backsvala 07.05 (Oravais)
Ringduva 26.04 18.09
Råka 22.04
Ortolansparv 11.05 25.08
Rödhake 23.04 25.10
Stenfalk 19.04
Lärkfalk 23.04
Bergfink 26.04 10.10
Enkelbeckasin 24.04
Göktyta 10.05
Skrattmås 18.04 (Oravais)
Grönfink 12.04 15.10
Gulärla 07.05 29.08
Gulärla (thunbergi) 13.05
Svartvit flugsnappare 08.05
Grå flugsnappare 24.05 24.08
Bivråk 26.04
Storskarv 24.08/12 ex.
(Oravais) 13.09/10 ex.
Gransångare 04.05 18.09
Grönsångare 04.05
Buskskvätta 12.05 22.08
Hökuggla 26.04
Trädgårdssångare 24.05
Törnsångare 14.05 23.08
Ärtsångare 21.05
Grönbena 11.05
Gluttsnäppa 10.05
Rödvingetrast 24.04 25.10
Tofsvipa 10.04

Till innehållsförteckningen

1937 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 11.04
Stare 26.03 11.10
Bofink, hane 09.04 07.10
Bofink, hona 17.04
Sånglärka 07.04 25.09
Taltrast 21.04
Björktrast (övervintrat) 24.10
Sångsvan 06.04
Gräsand 12.04
Trana 14.04
Sädesärla 15.04 03.10
Anser sp. 20.04 05.10
Stenskvätta 25.04 20.09
Storspov 18.04 19.08
Kricka 27.04
Lövsångare 05.05 10.09
Rödstjärt 09.05 04.09
Hussvala 11.05 13.09
Ladusvala 09.05 22.09
Gök 10.05
Kornknarr 16.05
Tornsvala 20.05 06.09
Morkulla 29.09
Sidensvans 22.02
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 20.03 17.10
Ängspiplärka 18.04 27.09
Trädpiplärka 06.05 27.08
Jorduggla 25.04
Lappsparv 29.04
Tornfalk 29.04 20.09
Ljungpipare 05.05
Grönsiska 21.03 05.10
Backsvala 13.05 (Oravais)
Ringduva 02.05 20.09
Råka 10.04
Ortolansparv 06.05 29.08
Sävsparv 04.05
Rödhake 24.04 06.10
Stenfalk 15.04
Lärkfalk 18.04 06.09
Bergfink 24.04 10.10
Enkelbeckasin 20.04 09.10
Göktyta 09.05
Varfågel 02.05
Silltrut 16.04
Skrattmås 20.04 (Oravais)
Grönfink 27.03 05.11
Gulärla 10.05 28.08
Svartvit flugsnappare 20.05
Grå flugsnappare 25.0530.08
Berglärka 30.04 05.10
Storskarv 27.08 (Oravais)
Gransångare 04.05 05.09
Grönsångare 20.05
Buskskvätta 10.05 31.08
Trädgårdssångare 24.08
Törnsångare 19.05 04.09
Ärtsångare 16.05 05.09
Grönbena 06.05
Gluttsnäppa 30.04 10.09 (Oravais)
Skogssnäppa 06.05
Rödvingetrast 16.04 17.10
Tofsvipa 18.04 (Oravais)

Till innehållsförteckningen

1938 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Stare 13.03 15.10
Bofink, hane 10.04 12.10
Bofink, hona 27.04
Sånglärka 21.03 12.10
Taltrast 29.04
Björktrast 22.04 23.10
Sångsvan 23.03
Gräsand 29.03
Trana 16.04 06.09
Sädesärla 24.04 26.09
Anser sp. 27.04 16.10
Stenskvätta 05.05 08.09
Storspov 16.04 27.08
Morkulla 06.05 09.10
Lövsångare 14.05 02.09
Rödstjärt 14.05 23.08
Hussvala 16.05 18.09
Ladusvala 13.05 20.09
Gök 24.05
Kornknarr 01.06
Tornsvala 29.05 23.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 07.03 04.10
Sparvhök 28.03
Årta 01.05
Skärpiplärka 05.09 (Björkö)
Ängspiplärka 22.04 07.10
Trädpiplärka 15.05
Fjällvråk 09.10
Hornuggla 22.04
Lappsparv 04.05
Tornfalk 16.10
Ljungpipare 22.05
Grönsiska 29.04 25.09
Blå kärrhök (förekomst) 29.08
Backsvala 07.05 (Oravais)
Ringduva 23.04 23.09
Ortolansparv 13.05 30.08
Videsparv 08.05
Rödhake 26.04 23.10
Blåhake 22.05
Stenfalk 22.0416.10
Lärkfalk 28.04 24.09
Bergfink 01.05 09.10
Enkelbeckasin 28.04 09.10
Göktyta 14.05
Fiskmås 10.04 (Oravais)
Skrattmås 11.04 (Oravais)
Gulärla 15.05 20.08
Gulärla (thunbergi) 21.05
Svartvit flugsnappare 16.05
Grå flugsnappare 26.05 26.08
Berglärka 30.04 02.10
Storskarv 30.09
Gransångare 16.05 02.10
Buskskvätta 21.05 11.09
Hökuggla 24.04 14.09
Trädgårdssångare 05.06 18.08
Törnsångare 26.05 25.08
Ärtsångare 26.05
Svartsnäppa 05.09 (Björkö)
Grönbena 08.05
Gluttsnäppa 13.05 11.09
Skogssnäppa 21.04
Kärrsnäppa 05.09
Rödvingetrast 25.04 09.10
Tofsvipa 24.04

Till innehållsförteckningen

1939 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 09.04
Stare 16.03 20.10
Bofink, hane 16.04 27.09
Bofink, hona 24.04
Sånglärka 08.04 03.10
Taltrast 22.04
Björktrast 16.04 19.11
Sångsvan 07.04
Gräsand 05.04
Trana 20.04
Sädesärla 24.04 26.09
Anser sp. 23.04
Stenskvätta 22.04 24.08
Storspov 16.04 17.08
Morkulla 09.05
Lövsångare 11.05 12.09
Rödstjärt 22.05
Hussvala 21.05 02.09
Ladusvala 11.05 22.09
Gök 12.05
Tornsvala 01.06 30.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 22.11
Sparvhök 09.04
Stjärtand 06.05
Ängspiplärka 24.04 29.09
Trädpiplärka 10.05 22.08
Fjällvråk 07.05
Jorduggla 10.05
Hornuggla 24.04
Lappsparv 06.05
Tornfalk 24.04
Ljungpipare 10.05
Grönsiska 20.03 08.10
Blå kärrhök 16.04
Backsvala 21.05 (Oravais)
Ringduva 16.04 08.10
Ortolansparv 14.05 24.08
Rödhake 22.04
Stenfalk 16.04
Lärkfalk 27.04 24.08
Bergfink 30.04 08.10
Enkelbeckasin 30.04 19.09
Göktyta 21.05
Fiskmås 18.04 (Oravais)
Skrattmås 24.04 (Oravais)
Grönfink 15.04 26.11
Gulärla 17.05 19.08
Gulärla (thunbergi) 21.05
Svartvit flugsnappare 28.05
Grå flugsnappare 24.05 28.08
Berglärka 12.05
Bivråk 30.04
Gransångare 10.05 18.09
Buskskvätta 21.05 24.08
Hökuggla 24.04
Trädgårdssångare 11.06
Törnsångare 21.05 11.09
Ärtsångare 14.05
Grönbena 11.05
Skogssnäppa 27.04
Rödvingetrast 20.04 14.10
Tofsvipa 23.04

Till innehållsförteckningen

1940 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 07.04
Stare 05.04 15.10
Bofink, hane 13.10
Sånglärka 10.04 13.10
Taltrast 12.10
Björktrast 21.11
Trana 04.09
Sädesärla 28.09
Anser sp. 05.10
Stenskvätta 07.09
Rödstjärt 07.09
Hussvala 23.05 14.09
Ladusvala 22.09
Tornsvala 31.05 22.09
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Gråsiska 10.11
Ängspiplärka 13.10
Fjällvråk 29.09
Tornfalk 25.09
Ljungpipare 28.09
Grönsiska 15.11
Ringduva 03.10
Ortolansparv 26.08
Rödhake 29.09
Stenfalk 06.09
Lärkfalk 14.09
Bergfink 12.10
Enkelbeckasin 15.09
Grönfink 22.03 15.11
Gulärla 24.08
Grå flugsnappare 22.08
Storspov 28.09
Gransångare 16.09
Lövsångare 03.09
Buskskvätta 31.08
Törnsångare 19.08
Rödvingetrast 01.11
Dubbeltrast 22.09

Till innehållsförteckningen

1941 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 30.03
Stare 10.04 15.10
Bofink, hane 18.04 02.10
Bofink, hona 02.05
Sånglärka 19.04 04.10
Taltrast 28.04 14.10
Björktrast 28.04 18.10
Sångsvan 04.05
Gräsand 28.04
Trana 19.94
Sädesärla 20.09
Anser sp. 30.04
Stenskvätta 29.04 29.08
Storspov 24.04 25.08
Morkulla 13.05
Drillsnäppa 24.05
Lövsångare 19.05 12.09
Rödstjärt 20.08
Hussvala 21.05 12.09
Ladusvala 15.05 13.09
Gök 20.05
Kornknarr 12.06
Tornsvala 27.05 02.09
Kråka 15.10
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 23.04
Ängspiplärka 03.05 26.09
Trädpiplärka 16.05
Fjällvråk 02.05 28.09
Ormvråk 07.05 29.08
Lappsparv 09.05 30.09
Enkelbeckasin 11.05
Gråsiska 21.03 20.11
Grönsiska 23.04 06.10
Grönfink 09.04 12.10
Ringduva 28.04 15.09
Ortolansparv 11.05 24.08
Sävsparv 18.05
Rödhake 24.04
Stenfalk 20.04 26.09
Lärkfalk 25.09
Tornfalk 16.0518.09
Bergfink 03.05 07.10
Göktyta 22.05
Fiskmås 24.04
Skrattmås 01.05
Gulärla 22.05 06.09
Svartvit flugsnappare 21.05
Grå flugsnappare 27.05 09.09
Gransångare 10.05 11.10
Ljungpipare 19.05
Backsvala 21.05 (Oravais) 19.08
Buskskvätta 21.05 31.08
Hökuggla 19.04
Trädgårdssångare 14.06
Törnsångare 23.05
Ärtsångare 23.05
Grönbena 13.05
Rödvingetrast 28.04 18.10
Dubbeltrast 27.09

Till innehållsförteckningen

1942 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka övervintrat
Snösparv 20.04
Stare 05.04 09.11
Bofink, hane 12.04 28.09
Bofink, hona 18.04
Sånglärka 10.04 04.10
Taltrast 30.04 16.10
Björktrast 22.04 23.11
Gräsand 15.04 10.11
Trana 01.05 13.09
Sädesärla 25.04 30.09
Anser sp. 05.05 13.10
Stenskvätta 27.04 29.08
Storspov 17.04
Morkulla 03.05 20.09
Drillsnäppa 19.05
Lövsångare 15.05 19.09
Rödstjärt 19.05 24.08
Hussvala 17.05 10.09
Ladusvala 15.05 03.10
Gök 19.05
Tornsvala 31.05 26.08
Sidensvans (höstvandring) 30.10
Kråka, bobygge 06.04
Orrspel 05.04
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 18.04 10.10
Ängspiplärka 28.04 10.10
Trädpiplärka 14.05
Jorduggla 26.04
Ormvråk 28.04 03.10
Lappsparv 30.04 27.10
Enkelbeckasin 01.05
Gråsiska 09.03 27.10
Grönsiska 18.04 08.10
Grönfink 31.03 04.10
Ringduva 19.0420.09
Ortolansparv 12.05 08.09
Rödhake 30.04 16.10
Stenfalk 19.04
Lärkfalk 02.09
Tornfalk 11.05 08.09
Bergfink 25.04 16.10
Göktyta 16.05
Myrsnäppa 21.05
Gulärla 05.05 08.09
Svartvit flugsnappare 19.05
Grå flugsnappare 23.05 02.09
Brushane 23.05
Gransångare 15.05 28.09
Ljungpipare 15.05
Backsvala 12.05 (Oravais) 26.08 (Oravais)
Buskskvätta 15.05 07.09
Hökuggla 03.05
Trädgårdssångare 04.06
Törnsångare 24.05 08.09
Ärtsångare 20.05
Grönbena 23.05
Skogssnäppa 02.05
Rödvingetrast 05.04 16.10
Dubbeltrast 16.10

Till innehållsförteckningen

1943 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 16.03
Snösparv 13.03 16.11
Stare 12.03 27.10
Bofink, hane 25.03 14.10
Bofink, hona 30.03
Sånglärka 17.03 12.10
Taltrast 20.04 21.10
Björktrast 08.04
Gräsand 07.04 15.11
Trana 19.04 05.10
Sädesärla 23.04 02.10
Anser sp. 23.04 06.10
Stenskvätta 23.04 11.09
Storspov 16.04 04.08
Kricka 03.05
Morkulla 24.04 04.10
Lövsångare 09.05 30.08
Rödstjärt 05.05
Hussvala 27.05 06.09
Ladusvala 13.05 13.09
Gök 22.05 30.08
Tornsvala 31.05 01.09
Sidensvans (höstvandring) 05.10
Orrspel 01.03
Tjäderspel 10.03
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Ängspiplärka 20.04
Trädpiplärka 06.05 11.09
Hornuggla 24.04
Ormvråk 06.04
Fjällvråk 27.05
Lappsparv 27.04
Enkelbeckasin 03.05
Gråsiska 15.03 26.11
Grönsiska 17.03 25.09
Grönfink 17.03 25.10
Kaja 06.03
Ringduva 10.04 29.09
Ortolansparv 06.05 30.08
Rödhake 24.04 02.10
Stenfalk 07.04
Lärkfalk 24.04
Tornfalk 24.04 20.09
Bergfink 23.04 29.09
Göktyta 06.05
Gulärla 10.05 25.08
Svartvit flugsnappare 16.05
Grå flugsnappare 01.06 25.08
Gransångare 06.05 26.09
Ljungpipare 08.05
Backsvala 13.05 (Oravais) 06.09 (Oravais)
Buskskvätta 10.05 29.08
Trädgårdssångare 01.06
Törnsångare 13.05 21.08
Ärtsångare 08.05
Grönbena 11.05
Gluttsnäppa 30.08
Skogssnäppa 01.05
Gärdsmyg 08.05
Rödvingetrast 19.04 18.10
Dubbeltrast 25.10
Tofsvipa 20.04

Till innehållsförteckningen

1944 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka övervintrat
Snösparv 03.04
Stare 27.03 05.11
Bofink, hane 15.04 14.10
Bofink, hona 23.04
Sånglärka 14.04 15.10
Taltrast 01.05
Björktrast 21.04
Gräsand 24.04
Trana 07.05 06.10
Sädesärla 21.04 04.10
Stenskvätta 24.04 03.09
Storspov 19.04 30.08
Morkulla 07.05
Drillsnäppa 12.05
Lövsångare 15.05
Rödstjärt 15.05
Hussvala 27.05 12.09
Ladusvala 13.05 19.09
Gök 14.05
Tornsvala 04.06 29.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 21.03
Ängspiplärka 08.05 27.09
Trädpiplärka 16.05
Jorduggla 10.05
Fjällvråk 08.05
Ormvråk 21.04 20.10
Lappsparv 10.05
Gråsiska 15.04 21.11
Grönsiska 15.05 12.10
Grönfink 06.03 11.10
Blå kärrhök 09.05
Kaja 05.02 01.11
Ringduva 21.04 25.09
Råka 03.04
Ortolansparv 11.05 10.09
Rödhake 07.05
Stenfalk 06.09
Lärkfalk 21.04
Tornfalk 20.04 16.09
Bergfink 01.05 03.10
Göktyta 18.05
Gulärla 16.05 01.09
Gulärla (thunbergi) 16.05
Svartvit flugsnappare 15.05
Grå flugsnappare 03.06
Gransångare 09.05 25.09
Ljungpipare 14.05 19.09
Backsvala 17.05 (Oravais) 04.09
Buskskvätta 16.05 03.09
Hökuggla 07.05
Trädgårdssångare 12.06
Törnsångare 17.05
Ärtsångare 16.05
Grönbena 14.05
Gluttsnäppa 11.05
Skogssnäppa 01.05
Rödvingetrast 28.04 12.10

Till innehållsförteckningen

1945 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 20.03
Snösparv 27.03
Stare 22.03 20.10
Bofink, hane 27.03 07.10
Bofink, hona 24.04
Sånglärka 25.03 25.09
Taltrast 21.04
Björktrast 16.04 14.10
Gräsand 19.04
Trana 18.04 09.10
Sädesärla 23.04 01.10
Anser sp. 20.04 25.10
Stenskvätta 29.04 15.08
Storspov 16.04
Kricka 01.05
Morkulla 21.04
Drillsnäppa 15.05
Lövsångare 15.05 29.08
Rödstjärt 02.05
Hussvala 21.05 07.09
Ladusvala 15.05 20.09
Gök 15.05
Kornknarr 29.05
Tornsvala 30.05 24.08
Sidensvans (höstvandring) 12.10
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 12.04
Ängspiplärka 29.04 25.09
Trädpiplärka 05.05 15.08
Ormvråk 16.04
Lappsparv 28.04
Enkelbeckasin 29.04
Gråsiska 22.03 26.10
Grönsiska 26.03 29.09
Grönfink 26.03 15.09
Blå kärrhök 19.08
Kaja övervintrat
Ringduva 03.04 17.09
Ortolansparv 01.05 26.08
Rödhake 08.04
Stenfalk 28.03 10.09
Lärkfalk 29.04 17.09
Tornfalk 16.04
Bergfink 20.04 28.09
Sothöna 01.05
Göktyta 03.05
Fiskmås 19.04
Gulärla 15.05 23.08
Svartvit flugsnappare 19.05
Grå flugsnappare 19.05 21.08
Gransångare 01.05 10.09
Ljungpipare 11.05 28.08
Backsvala 06.05 (Oravais) 14.08 (Oravais)
Buskskvätta 16.05 21.08
Hökuggla 10.05
Trädgårdssångare 30.05
Törnsångare 26.05 10.08 (Oravais)
Ärtsångare 17.05 10.08 (Oravais)
Grönbena 11.05
Rödvingetrast 20.04 11.10
Tofsvipa 23.04

Till innehållsförteckningen

1946 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 28.03
Snösparv 06.04
Stare 27.03 12.10
Bofink, hane 03.04 06.10
Bofink, hona 19.04
Sånglärka 03.04 28.09
Taltrast 25.04
Björktrast 20.04 25.10 (Oravais)
Gräsand 19.04 07.11
Anser sp. 30.09
Trana 17.04 02.10
Sädesärla 23.04 27.09
Stenskvätta 23.04
Storspov 17.04 20.08
Lövsångare 10.05
Rödstjärt 02.05
Hussvala 19.0507.09
Ladusvala 18.05 16.09
Gök 14.05
Tornsvala 27.05 31.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 29.03
Ängspiplärka 23.04 21.09
Trädpiplärka 08.05
Jorduggla 05.05
Hornuggla 27.04
Knipa 07.11 (Oravais)
Ormvråk 19.04 02.09
Lappsparv 04.05
Enkelbeckasin 20.04
Gråsiska 17.03 15.11 (Oravais)
Grönsiska 17.04 05.10
Grönfink 12.04 19.10 (Oravais)
Alfågel 23.10 (Oravais)
Kaja 17.02 23.09
Skogsduva 17.04
Ringduva 25.04 10.09
Råka 08.04
Ortolansparv 10.05 17.08
Rödhake 18.04 19.10 (Oravais)
Lärkfalk 07.09
Tornfalk 23.04 18.09
Bergfink 26.04 16.10 (Oravais)
Göktyta 20.05
Törnskata 26.04
Gråtrut 27.10 (Oravais)
Fiskmås 04.11 (Oravais)
Silltrut 01.11 (Oravais)
Gulärla 11.05 28.08
Svartvit flugsnappare 22.05
Grå flugsnappare 22.05
Brunand, 1 hona 11.10 (Oravais)
Svärta 26.10 (Oravais)
Sjöorre 28.10 (Oravais)
Gransångare 01.05 28.09
Ljungpipare 12.05
Backsvala 18.05 (Oravais) 20.08 (Oravais)
Buskskvätta 09.05 24.08
Hökuggla 19.04
Trädgårdssångare 05.06
Törnsångare 22.05 17.08
Ärtsångare 19.05
Grönbena 19.05
Skogssnäppa 23.04
Koltrast, 1 hane 19.10 (Oravais)
Rödvingetrast 25.04 06.10

Till innehållsförteckningen

1947 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 14.04
Stare 08.04 19.10
Bofink, hane 14.04 13.10
Bofink, hona 18.04
Sånglärka 14.04 20.09
Taltrast 23.04
Björktrast 21.04 05.11
Gräsand 16.0402.11
Knipa 23.04 29.10
Trana 23.04
Sädesärla 23.04 29.09
Anser sp. 21.04
Stenskvätta 23.04 27.08
Storspov 17.04 15.08
Kricka 26.04 22.10
Morkulla 15.04
Småskrake 06.05 21.10
Drillsnäppa 14.05
Lövsångare 10.05 06.09
Rödstjärt 10.05 05.09
Hussvala 19.05 01.09
Ladusvala 10.05 27.09
Gök 14.05
Kornknarr 03.06
Tornsvala 31.05 24.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 24.09
Bläsand 03.05
Ängspiplärka 21.04 22.09
Trädpiplärka 07.05 08.09
Ormvråk 26.04 08.09
Lappsparv 29.04 27.09
Mosnäppa 18.05 30.08
Enkelbeckasin 29.04 25.08
Gråsiska 12.04 15.10
Grönsiska 27.04 15.10
Mindre strandpipare 06.09
Grönfink 15.04 16.11
Blå kärrhök 31.10
Alfågel 31.10
Kaja 20.04
Ringduva 14.04 14.10
Ortolansparv 07.05 09.08
Rödhake 06.05
Lärkfalk 16.04
Tornfalk 20.04
Bergfink 26.04 06.10
Strandskata 09.05
Göktyta 07.05
Varfågel 30.04
Fiskmås 20.04 18.09
Silltrut 23.04 09.09
Skrattmås 21.04
Gulärla 13.05 30.08
Gulärla (thunbergi) 13.05
Svartvit flugsnappare 14.05
Grå flugsnappare 31.05 06.09
Svärta 15.10
Brushane 18.05
Gransångare 08.05 12.09
Ljungpipare 02.08
Backsvala 27.05 12.08
Buskskvätta 12.05 17.08
Kustpipare 19.05
Hökuggla 21.04
Trädgårdssångare 03.06
Törnsångare 13.05 22.08
Ärtsångare 12.05
Grönbena 20.05 20.09
Gluttsnäppa 10.05 31.08
Skogssnäppa 17.08
Rödbena 09.05 16.08
Rödvingetrast 24.04 15.10
Dubbeltrast 11.10
Tofsvipa 23.04 08.08

Till innehållsförteckningen

1948 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 01.04
Snösparv 07.04
Stare 27.03 25.10
Bofink, hane 30.03 10.10
Bofink, hona 18.04
Sånglärka 29.03 13.10
Taltrast 22.04 20.10
Björktrast 15.04 14.11
Gräsand 09.04 30.11
Knipa 13.04 03.11
Trana 13.04 24.11
Sädesärla 17.04 29.09
Anser sp. 30.04
Stenskvätta 22.04 03.09
Storspov 16.04 18.08
Kricka 22.04
Morkulla 13.04 30.09
Småskrake 16.04
Drillsnäppa 08.05
Lövsångare 06.05
Rödstjärt 04.05 25.08
Hussvala 14.05 08.09
Ladusvala 04.05 14.09
Gök 13.05
Tornsvala 26.05 13.08
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 24.04 27.10
Bläsand 18.04
Ängspiplärka 12.04 14.09
Trädpiplärka 06.05 04.09
Sidensvans 17.04 (vårvandring)
Ormvråk 27.04 17.09
Lappsparv 06.05
Kärrsnäppa 05.05
Mosnäppa 12.05 24.08
Enkelbeckasin 28.04
Gråsiska 27.03 02.12
Grönsiska 07.04 29.09
Mindre strandpipare 26.08
Grönfink 25.03 02.12
Blå kärrhök 24.04
Alfågel 03.11
Kaja 27.03 28.10
Skogsduva 05.04 29.09
Ringduva 04.04 02.09
Ortolansparv 07.05 18.08
Sävsparv 27.04
Berglärka 29.04
Rödhake 17.04 08.10
Stenfalk 16.04
Lärkfalk 14.05 28.08
Tornfalk 30.04 10.10
Bergfink 22.04 15.10
Strandskata 08.05 23.07
Göktyta 03.05
Fiskmås 13,04 23.10
Silltrut 02.04
Skrattmås 06.04
Myrsnäppa 24.08
Storskrake 25.10
Gulärla 18.05 06.09
Gulärla (thunbergi) 04.05
15.05
Grå flugsnappare 27.05 04.09
Fiskgjuse 27.04
Brushane 30.05
Gransångare 06.05 03.10
Tallbit (höstvandring) 16.10
Ljungpipare 05.05 23.08
Backsvala 14.05 26.08
Buskskvätta 03.05 24.08
Skedand 29.04
Fisktärna 10.05 26.08
Trädgårdssångare 29.05
Törnsångare 14.05 26.09
Ärtsångare 10.05
Grönbena 07.05 24.08
Gluttsnäppa 08.05
Skogssnäppa 24.08
Rödbena 03.05 23.08
Koltrast 17.11
Rödvingetrast 19.04 19.10
Tofsvipa 03.04

Till innehållsförteckningen

1949 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Snösparv 17.03
Stare 25.03 20.10
Bofink, hane 29.03 26.10
Bofink, hona 15.04
Sånglärka 26.03 12.10
Taltrast 19.04 12.09
Björktrast 17.04 26.11
Sångsvan 01.05 22.10
Gräsand 16.04 04.11
Knipa 20.04 01.11
Trana 16.04
Sädesärla 19.04 25.09
Anser sp. 17.04 26.10
Stenskvätta 22.04 04.08
Storspov 16.04 05.08
Kricka 26.04 15.10
Morkulla 08.10
Småskrake 28.10
Drillsnäppa 18.05
Lövsångare 14.05 03.09
Rödstjärt 01.05 30.08
Hussvala 20.05 02.09
Ladusvala 06.05 16.09
Gök 15.0518.08
Kornknarr 03.06
Tornsvala 26.05 16.08
Kråka (höststräcket börjar) 01.08
Orrspel 28.03
Sidensvans (höstvandring) 29.09
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Bläsand 01.05
Ängspiplärka 19.04 01.10
Trädpiplärka 29.04 20.09
Ormvråk 18.04 04.10
Lappsparv 28.04 25.09
Mosnäppa 24.05 17.10
Enkelbeckasin 23.04 17.10
Gråsiska 14.03 15.10
Grönsiska 05.04 12.10
Mindre strandpipare 11.05 19.08
Grönfink 22.02 30.11
Strömstare 23.10 (Vörå)
Alfågel 26.10
Kaja 21.02 14.11
Skogsduva 24.04 21.08
Ringduva 23.03 26.09
Storlom 29.03 18.09
Ortolansparv 29.04 30.08
Rödhake 20.04 02.10
Stenfalk 26.10
Lärkfalk 14.05 01.10
Tornfalk 26.04 24.09
Bergfink 18.04 17.10
Strandskata 27.04
Göktyta 10.05
Gråtrut 17.04
Fiskmås 31.03 03.10
Silltrut 27.09
Skrattmås 19.04
Blåhake 03.05
Storskrake 26.04
Gulärla 09.05 11.09
Gulärla (thunbergi) 14.05
Svartvit flugsnappare 07.05
Grå flugsnappare 20.05
Sjöorre 05.11
Brushane 12.05
Gransångare 09.05 24.09
Tallbit 22.04 30.11
(vår- och höstvandring)
Skäggdopping 29.04
Backsvala 17.05 18.08
Buskskvätta 10.05 03.09
Skedand 03.05
Fisktärna 18.05 19.08
Trädgårdssångare 24.05
Törnsångare 14.05 07.09
Ärtsångare 12.05
Grönbena 05.05 16.09
Gluttsnäppa 03.05
Rödbena 01.05
Koltrast 14.04
Rödvingetrast 20.04 10.10
Tofsvipa 29.03

Till innehållsförteckningen

1950 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 24.03
Kråka, bobygge 05.04
Snösparv 08.04
Stare 23.03 23.10
Bofink, hane 30.03 17.10
Bofink, hona 17.04
Sånglärka 25.03 06.10
Taltrast 17.04 17.10
Björktrast övervintrat
Sångsvan 10.04 02.12
Gräsand 05.04 15.11
Knipa 13.04
Trana 10.4 14.09
Sädesärla 14.04 25.09
Anser sp. 28.04 14.10
Stenskvätta 23.04 03.09
Storspov 13.04 17.08
Kricka 22.04 17.08
Morkulla 18.04 15.09
Småskrake 23.04
Drillsnäppa 19.05
Lövsångare 02.05 04.09
Rödstjärt 07.05
Hussvala 18.05 09.09
Ladusvala 04.05 20.09
Gök 22.05 27.06
(göken hördes första och sista gången)
Kornknarr 11.06
Tornsvala 20.05 09.09
Sidensvans (höstvandring) 19.10
Orrspel 05.03
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Duvhök 22.10
Sparvhök 22.04 16.09
Stjärtand 13.05
Bläsand 22.04
Ängspiplärka 21.04 23.09
Trädpiplärka 04.05
Knipa 18.11
Fjällvråk 19.10
Ormvråk 21.04 24.08
Lappsparv 22.04 19.09
Kärrsnäppa 12.09
Småsnäppa 16.09
Enkelbeckasin 02.04 06.10
Gråsiska 11.04 26.11
Grönsiska 11.04 19.10
Mindre strandpipare 19.05 29.08
Fjällpipare 17.05
Grönfink 19.03 08.12
Alfågel 07.11
Kaja 09.03 16.11
Skogsduva 26.03 16.09
Ringduva 05.04 26.09
Storlom 18.04
Ortolansparv 08.05 16.08
Sävsparv 14.05
Berglärka 21.04
Lärkfalk 19.10
Tornfalk 26.04
Bergfink 17.04 11.10
Strandskata 05.05
Göktyta 06.05
Varfågel 24.04
Gråtrut 12.04
Fiskmås 01.04 13.10
Silltrut 23.04
Skrattmås 10.04 16.08
Myrspov 09.05
Blåhake 23.04
Salskrake 22.05
Storskrake 17.04 25.10
Gulärla 12.05 03.09
Gulärla (thunbergi) 22.05
Svartvit flugsnappare 20.05
Grå flugsnappare 20.05 18.08
Sjöorre 17.10
Fiskgjuse (förekomst) 24.08
Brushane 12.05 12.09
Gransångare 23.04 23.09
Tallbit 13.04 05.12
(vår- och höstvandring)
Ljungpipare 29.04
Svarthakedopping 13.05
Järnsparv 10.04
Backsvala 20.05 27.08
Buskskvätta 06.05 05.09
Skedand 23.04
Fisktärna 10.05 27.08
Hökuggla 15.04
Trädgårdssångare 30.05
Törnsångare 20.05 19.08
Ärtsångare 04.05 19.09
Grönbena 10.05
Gluttsnäppa 04.05 05.09
Skogssnäppa 30.04
Rödbena 06.05 30.08
Gärdsmyg 19.04
Rödvingetrast 20.04 24.10
Tofsvipa 02.04

Till innehållsförteckningen

1951 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 07.04 13.08
Snösparv 02.04
Stare 31.03 18.10
Bofink, hane 12.04 24.10
Bofink, hona 19.04
Sånglärka 14.04 04.10
Taltrast 26.04 11.10
Björktrast 23.04 09.11
Sångsvan 27.04 03.12
Alfågel 29.04
Gräsand 14.04 03.11
Knipa 23.04 05.11
Trana 15.04
Sädesärla 09.04 26.09
Anser sp. 23.04 19.10
Stenskvätta 25.04 11.09
Storspov 21.0419.09
Kricka 26.04
Morkulla 25.04
Småskrake 03.05 28.10
Drillsnäppa 10.05
Lövsångare 09.05 18.09
Rödstjärt 29.04 22.08
Hussvala 18.05 17.09
Ladusvala 12.05 24.09
Gök 16.05 16.07
(göken hördes första och sista gången)
Tornsvala 24.05 22.08
Kråka, bobygge 16.04
Orrspel 02.04
Sidensvans 02.04 15.10
(vår- och höstvandring)
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 22.04
Bläsand 30.04 12.10
Årta 26.04
Fjällgås 15.05
Ängspiplärka 24.04 14.09
Trädpiplärka 09.05
Ormvråk 29.04
Lappsparv 12.05
Småsnäppa 07.09
Mosnäppa 28.05
Enkelbeckasin 23.04 26.09
Gråsiska 04.04 15.11
Grönsiska 12.04 03.11
Ljungpipare 07.09
Mindre strandpipare 10.05 29.08
Grönfink 07.04 29.10
Strömstare 03.11
Alfågel 04.11
Kaja 29.03 28.10
Skogsduva 09.04
Ringduva 15.04 17.09
Storlom 11.05 06.10
Ortolansparv 06.05 01.09
Rödhake 24.04 06.10
Tornfalk 14.04
Bergfink 16.04 26.10
Strandskata 30.04 13.08
Göktyta 03.05
Törnskata 29.05
Varfågel 10.04
Gråtrut 30.04
Fiskmås 09.04 24.10
Silltrut 27.04
Skrattmås 23.04 03.09
Myrsnäppa 24.05
Myrspov 01.05
Blåhake 11.05
Gulärla 10.05 03.09
Gulärla (thunbergi) 13.05 03.09
Svartvit flugsnappare 30.04
Grå flugsnappare 01.06
Vigg 07.05 30.10
Fiskgjuse 29.04 23.09
Brushane 09.05
Gransångare 28.0430.09
Tallbit (höstvandring) 26.10
Svarthakedopping 07.05
Skäggdopping 18.05
Backsvala 30.05 17.08
Buskskvätta 08.05 01.09
Skedand 26.04
Fisktärna 10.05
Hökuggla 23.04
Trädgårdssångare 08.06
Törnsångare 31.05 24.08
Ärtsångare 03.05
Svartsnäppa 12.05
Grönbena 01.05 17.09
Gluttsnäppa 19.09
Skogssnäppa 20.05 15.08
Rödbena 02.05 17.08
Gärdsmyg 26.04
Koltrast 30.09
Rödvingetrast 26.04 24.10
Dubbeltrast 12.10
Tofsvipa 23.04 18.07

Till innehållsförteckningen

1952 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka 18.08
Stare 24.03 06.11
Bofink, hane 08.04 17.10
Bofink, hona 25.04
Sånglärka 09.04 03.10
Taltrast 25.04 18.09
Björktrast 13.04 28.10
Sångsvan 13.04 26.10
Gräsand 12.04 27.10
Knipa 18.04 01.11
Trana 23.04
Sädesärla 20.04 27.09
Anser sp. 14.05 18.10
Stenskvätta 23.04 03.09
Storspov 15.04 23.08
Kricka 25.04
Morkulla 16.05
Storskrake 19.04 06.10
Småskrake 29.04 10.10
Drillsnäppa 11.05
Lövsångare 09.05 08.09
Rödstjärt 03.05 15.09
Hussvala 20.05 05.09
Ladusvala 10.05 11.09
Gök 21.05 20.07
(göken hörd första och sista gången)
Tornsvala 31.05 16.08
Orrspel 14.04
Sidensvans (höstvandring) 01.10
Övriga iakttagelser.
Sparvhök 15.04
Stjärtand 07.05
Bläsand 25.04
Årta 12.05
Ängspiplärka 28.04 30.09
Trädpiplärka 28.04
Ormvråk 26.04 21.08
Kärrsnäppa 17.05 05.09
Kustsnäppa 19.05 19.08
Småsnäppa 27.08
Mosnäppa 11.08
Enkelbeckasin 26.09
Gråsiska 10.11
Grönsiska 24.04 06.10
Ljungpipare 13.05 15.08
Mindre strandpipare 13.05 11.08
Grönfink 12.04 11.10
Alfågel 21.10
Kaja 12.04 27.10
Skogsduva 25.04 29.08
Ringduva 13.04 11.09
Storlom 22.04
Ortolansparv 09.05
Rödhake 22.04 22.09
Stenfalk 16.04
Lärkfalk 07.05
Tornfalk 14.04 13.10
Bergfink 16.04 17.10
Strandskata 30.04 15.08
Göktyta 03.05
Törnskata 02.06
Fiskmås 15.04 21.10
Silltrut 14.04
Skrattmås 12.04 15.09
Myrsnäppa 21.08
Myrspov 10.05
Gulärla 30.04 28.08
Svartvit flugsnappare 05.05
Grå flugsnappare 30.05 24.08
Småspov 19.04
Vigg 18.10
Fiskgjuse 29.04
Brushane 13.05
Gransångare 30.04 24.09
Tallbit (höstvandring) 01.11
Järnsparv 06.05
Backsvala 25.05 28.08
Buskskvätta 05.05 03.09
Fisktärna 13.05
Trädgårdssångare 01.06
Törnsångare 21.05 22.08
Ärtsångare 11.05
Svartsnäppa 08.05 16.08
Grönbena 13.05 19.08
Gluttsnäppa 22.08
Skogssnäppa 25.05 21.08
Rödbena 05.05 04.09
Rödvingetrast 22.04 12.10
Tofsvipa 11.04 08.08

Till innehållsförteckningen

1953 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
kråka 18.03
Snösparv 05.04
Stare 21.03 18.11
Bofink, hane 05.04 31.10
Bofink, hona 24.04
Sånglärka 04.04 03.10
Taltrast 20.04 05.10
Björktrast 08.04 09.11
Gräsand 07.04 16.11
Knipa 15.04 13.11
Trana 13.04
Sädesärla 18.04 27.09
Anser sp. 15.04 15.10
Stenskvätta 17.04 02.09
Storspov 14.04 26.08
Kricka 25.04 23.09
Morkulla 22.04
Storskrake 16.09
Småskrake 27.04 03.11
Drillsnäppa 14.05
Lövsångare 15.05 11.09
Rödstjärt 15.05 13.09
Hussvala 26.05 09.09
Ladusvala 04.05 12.09
Gök 14.05 20.08
Kornknarr 04.06
Tornsvala 23.05 25.08
Orrspel 08.04
Sidensvans 04.04 16.09
(vår- och höstvandring)
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 04.04
Stjärtand 06.05
Bläsand 27.04 21.09
Årta 09.05
Fjällgås 14.05
Sädgås 31.10
Ängspiplärka 30.04 28.09
Trädpiplärka 14.05
Ormvråk 27.08
Lappsparv 30.04
Kärrsnäppa 18.09
Kustsnäppa 14.09
Småsnäppa 28.08
Mosnäppa 22.07
Enkelbeckasin 02.05 12.10
Gråsiska 29.03 11.11
Grönsiska 06.05 02.10
Ljungpipare 10.05 05.09
Mindre strandpipare 14.05 15.09
Större strandpipare 14.05
Grönfink 23.03 28.10
Alfågel 09.11
Kaja 15.03 31.10
Skogsduva 16.04
Ringduva 08.04
Storlom 22.04
Smålom 19.05
Ortolansparv 10.05 25.08
Berglärka 25.04
Rödhake 15.04 19.09
Stenfalk 11.05
Tornfalk 08.05
Bergfink 23.04 06.10
Strandskata 22.04 31.07
Göktyta 30.04
Gråtrut 03.04
Fiskmås 17.04 20.10
Skrattmås 12.04 16.09
Myrspov 15.09
Gulärla 23.05 29.08
Gulärla (thunbergi) 19.05
Svartvit flugsnappare 18.05
Grå flugsnappare 19.05 31.07
Vigg 26.04 09.09
Fiskgjuse 22.04 19.09
Brushane 18.09
Gransångare 01.05 28.09
Skäggdopping 02.05
Järnsparv 23.04
Backsvala 16.05 25.08
Buskskvätta 15.05 28.08
Fisktärna 15.05 29.08
Hökuggla 13.04
Svarthätta 20.09
Trädgårdssångare 08.06
Törnsångare 23.05 28.07
Ärtsångare 18.05
Svartsnäppa 01.08
Grönbena 11.05 22.08
Gluttsnäppa 28.08
Skogssnäppa 20.05 13.07
Rödbena 05.05 29.08
Koltrast 16.11
Rödvingetrast 14.04 12.10
Tofsvipa 08.04 02.08

Till innehållsförteckningen

1954 Oravais

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka övervintrat
Snösparv 05.04
Stare 06.04 02.11
Bofink, hane 11.04 08.11
Bofink, hona 06.05
Sånglärka 07.04 11.10
Taltrast 02.05 03.10
Björktrast 21.04 24.10
Sångsvan 05.04 26.10
Gräsand 15.04 08.11
Knipa 28.04 11.11
Trana 13.04 12.09
Sädesärla 26.04 27.09
Anser sp. 23.04 10.10
Stenskvätta 02.05 22.08
Storspov 18.04 29.08
Kricka 29.04
Storskrake 30.04 19.10
(osäker datumangivelse)
Småskrake 08.05 19.10
Drillsnäppa 17.05
Lövsångare 07.05 04.09
Rödstjärt 07.05
Hussvala 17.05 10.09
Ladusvala 06.0520.09
Gök 20.05 14.07
(göken hörd sista gången)
Kornknarr 01.06 14.08
Tornsvala 18.05
Orrspel 23.03
Sidensvans (höstvandring) 26.09
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Sparvhök 20.04 11.11
Stjärtand 08.05
Bläsand 02.05
Årta 10.05
Fjällgås 28.04
Sädgås 23.04
Ängspiplärka 06.05 17.09
Trädpiplärka 09.05
Ormvråk 30.04 04.09
Lappsparv 06.05
Kärrsnäppa 13.05 29.09
Småsnäppa 13.05 28.09
Mosnäppa 15.05
Enkelbeckasin 01.05
Gråsiska 13.05 15.11
Grönsiska 07.05 12.10
Ljungpipare 02.05
Mindre strandpipare 07.05 28.09
Större strandpipare 14.05
Grönfink 06.04 08.11
Blå kärrhök 24.04
Alfågel 14.11
Kaja 10.04 27.10
Skogsduva 17.09
Ringduva 09.04 13.09
Smålom 24.04
Ortolansparv 07.05 19.08
Berglärka 19.04
Rödhake 02.05 13.09
Stenfalk 24.09
Lärkfalk 03.09
Tornfalk 28.04
Bergfink 02.05 11.10
Strandskata 02.05 29.07
Göktyta 06.05
Gråtrut 04.04
Fiskmås 12.04 01.11
Skrattmås 19.04 10.08
Myrspov 05.08
Gulärla 08.05 20.08
Svartvit flugsnappare 07.05
Grå flugsnappare 20.05 29.08
Vigg 08.11
Fiskgjuse 15.04
Brushane 10.05 11.09
Gransångare 12.05 22.09
Tallbit (höstvandring) 27.10
Svarthakedopping 23.05
Skäggdopping 20.05
Backsvala 15.05 19.08
Buskskvätta 10.05
Skedand 28.04
Fisktärna 17.0518.08
Trädgårdssångare 28.05
Törnsångare 20.05 06.09
Ärtsångare 08.05 13.09
Svartsnäppa 08.05 31.07
Grönbena 07.05 31.08
Gluttsnäppa 05.05 14.09
Skogssnäppa 08.05
Rödbena 04.05 18.09
Koltrast 15.04
Rödvingetrast 02.05 18.10
Tofsvipa 25.03 23.07

Till innehållsförteckningen

1955 Vörå

Fenologiska observationer:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Kråka övervintrat
Snösparv 11.04
Stare 03.04 22.11
Bofink, hane 16.04 19.10
Sånglärka 19.04 13.10
Taltrast 06.05 05.10
Björktrast 30.04 20.10
Gräsand 01.05
Trana 26.04
Sädesärla 19.04 27.09
Anser sp. 28.04 16.08
Stenskvätta 01.05 26.09
Storspov 20.04 28.08
Drillsnäppa 25.05
Lövsångare 12.05 07.09
Rödstjärt 11.05
Hussvala 17.05 08.09
Ladusvala 17.05 22.09
Gök 18.05 06.09
Tornsvala 31.05
Orrspel 15.04
Sidensvans (höstvandring) 19.10
Övriga iakttagelser:
Art
Ankomst
Bortflyttning
Ängspiplärka 01.05 23.08
Trädpiplärka 19.05
Fjällvråk 27.04 13.10
Ormvråk 08.05 15.10
Lappsparv 14.05
Enkelbeckasin 08.05 13.09
Gråsiska 06.04 29.10
Grönsiska 20.04 08.10
Ljungpipare 09.05
Grönfink 10.04 16.11
Ringduva 19.04 13.09
Ortolansparv 07.05 02.09
Berglärka 02.05
Rödhake 08.05 08.10
Stenfalk 03.04
Tornfalk 26.04 08.10
Bergfink 27.04 20.10
Göktyta 14.05
Fiskmås 23.04
Blåhake 02.05
Gulärla 17.05 11.08
Svartvit flugsnappare 13.05
Grå flugsnappare 01.06 27.08
Gransångare 08.05 18.09
Backsvala 17.05
Buskskvätta 17.05 15.08
Hökuggla 08.05
Trädgårdssångare 31.05
Törnsångare 22.05 15.09
Ärtsångare 17.05
Grönbena 02.05
Skogssnäppa 02.05
Rödbena 19.05
Koltrast 18.10
Rödvingetrast 01.05 18.10
Dubbeltrast 06.05
Tofsvipa 26.04

Till innehållsförteckningen

Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan