Oravaisnejdens Natur r.f. Tillbaka till Arkivet - Till första sidan

Stadgar

För Oravaisnejdens Natur r.f. r.f.§ 1Namn och hemort


Klubbens namn är Oravaisnejdens Natur r.f. r.f. (ONK) och Vörå kommun är klubbens hemort. Klubbens språk är svenska och dess takorganisation är Natur och Miljö r.f. i Finland.§ 2Ändamål och verksamhet


Klubben har till uppgift att väcka, stimulera och stödja intresset för naturen, samt arbeta för miljö- och naturvårdens sak.§ 3Ekonomi


För att stödja verksamheten är klubben berättigad att ansöka om kommunala och andra bidrag, uppbära medlemsavgift, insamla och mottaga understöd, samt anskaffa och underhålla fast och lös egendom som är till gagn för verksamheten.§ 4Medlemmar


Till klubben kan höra enskilda personer, lokala organisationer och samfund, vilka erlagt medlemsavgift. Klubben kan till hedersmedlemmar kalla personer som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubbens verksamhet och syften.§ 5Årsavgift


Den årliga medlemsavgiften samt eventuell anslutningsavgift bestäms på årsmötet.§ 6Klubbens möten


Allmänna möten sammankallas av ordförande genom annons i den på orten mest spridda tidningen utgiven i Vasa eller genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Kallelsen utfärdas minst en vecka före mötet. Mötet är beslutfört om minst sex medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet, faller rösterna jämt är ordförandes röst avgörande.§ 7Styrelsen


Klubbens styrelse väljs på årsmötet och dess verksamhetsperiod är ett år. Till styrelsen hör ordförande, viceordförande, sekreterare samt två övriga styrelseledamöter. Kassören väljs inom eller utom styrelsen. Styrelsen är beslutför om minst tre medlemmar är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller viceordförande.§ 8Föreningens namnteckning


Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med antingen sekreterare eller kassör.§ 9Räkenskaper


Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Kassören uppgör bokslutet, vilket senast en vecka före årsmötet ges till verksamhetsgranskaren för granskning.
§ 10Årsmötet


Årsmötet sammankallas minst en vecka i förväg och bör hållas inom första kvartalet av året. På årsmötet behandlas följande saker:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två protokolljusterare.

 2. Konstaterande av mötets laglighet.

 3. Föredragning av klubbens årsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens berättelse.

 4. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsår.

 5. Fastställande av medlemsavgiften.

 6. Val av ordförande för klubbens styrelse.

 7. Val av övriga styrelsemedlemmar samt två suppleanter.

 8. Val av verksamhetsgranskare samt suppleant för denne.

 9. Val av intendent.

 10. Val av arkivarie.

 11. Handläggning av övriga ärenden.§ 11Stadgeändring och klubbens upplösning


Förslag till ändring av dessa stadgar eller om upplösning av klubben behandlas på allmänt möte och bör understödas av minst trefjärdedelar av de närvarande på detta möte för att godkännas. För beslut om upplösning av klubben måste två allmänna möten godkänna förslaget.§ 12Om klubben upplöses skall klubbens egendom tillfalla sådan verksamhet som främjar natur-, miljö- eller hembygdsvård inom Vörå.§ 13I övriga fall gäller föreningslagen.

Upp - Tillbaka till Arkivet - Till första sidan