ONK:s artförteckning

Detta är en förteckning över alla fågelarter som påträffats inom Oravaisnejdens Natur r.f.s verksamhetsområde till och med år 2003.

Totalt har 274 arter påträffats, varav 4 arter bedömts vara parkrymlingar. Förteckningen följer de nya namnen och den nya taxonomiska ordning (TAC) som träder i kraft 1.1.2004.

Efter det svenska och vetenskapliga namnet finns någon av följande tecken:

För de ovanligare arterna finns också antalet observationer eller observationsdatum och -plats utsatta. Observationer av sällsynta arter som finns med i förteckningen är godkända av raritetskommittén.

Andfåglar

(Anseriformes)

(36 arter)

Knölsvan Cygnus olor H
Mindre sångsvan Cygnus columbianus T (8 observationer)
Sångsvan Cygnus cygnus H
Sädgås Anser fabalis G
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus S (Vassorfjärden 27.5.1994)
Bläsgås Anser albifrons T (8 observationer)
Fjällgås Anser erythropus SG (Enda höstobservation: Österhankmo 7.9.1932)
Grågås Anser anser H
Snögås Anser caerulescens S (Kimo åmynning 21.8-7.9.2001)
Kanadagås Branta canadensis H
Vitkindad gås Branta leucopsis T (6 observationer)
Prutgås Branta bernicla T (6 observationer)
Gravand Tadorna tadorna G
Mandarinand Aix galericulata P (Röukas träsk 13.5.1997)
Bläsand Anas penelope H
Amerikansk bläsand Anas americana S (Vassorfjärden 16.6-11.7.2002, Kimo åmynning 9-12.6.2003)
Snatterand Anas strepera T (10 observationer)
Kricka Anas crecca H
Amerikansk kricka Anas carolensis S (Kimo åmynning 15.5.1990)
Gräsand Anas platyrhynchos H
Stjärtand Anas acuta H
Årta Anas querquedula T (ses årligen)
Skedand Anas clypeata H
Brunand Aythya ferina H
Vigg Aythya fuligula H
Bergand Aythya marila H
Ejder Somateria mollissima H
Alförrädare Polysticta stelleri S (Storsand 23.11.1985, 21.11.1997, Vassorfjärden 29-20.4.1987)
Alfågel Clangula hyemalis G
Sjöorre Melanitta nigra G
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata S (Storsand 12-13.6.1991)
Svärta Melanitta fusca H
Knipa Bucephala clangula H
Salskrake Mergus albellus G
Småskrake Mergus serrator H
Storskrake Mergus merganser H

Hönsfåglar

(Galliformes)

(7 arter)

Järpe Bonasia bonasia H
Dalripa Lagopus lagopus H
Orre Terao tetrix H
Tjäder Tetrao urogallus H
Rapphöna Perdix perdix H
Vaktel Coturnix coturnix S (6 observationer)
Fasan Phasanius colchius H

Lomfåglar

(Gaviiformes)

(2 arter)

Smålom Gavia stellata H
Storlom Gavia arctica H

Doppingfåglar

(Podicipediformes)

(4 arter)

Smådopping Tachybaptus ruficollis S (Vassorfjärden 17.5.1975, Oravaisfjärden 8-9.10.1988)
Skäggdopping Podiceps cristatus H
Gråhakedopping Podiceps grisegena H
Svarthakedopping Podiceps auritus H

Pelikanfåglar

(Pelecaniformes)

(1 art)

Storskarv Phalacrocorax carbo H

Storkfåglar

(Ciconiiformes)

(5 arter)

Rördrom Botaurus stellaris S (Maxmo 20.11.1943, Vörå 25.5.1983)
Ägretthäger Egretta alba S (Oravaisfjärden 12.8.2000)
Gråhäger Ardea cinerea T
Svart stork Ciconia nigra S (Kimo aug. 1969,Ollhugg 17.5.1988)
Vit stork Ciconia ciconia S (12 observationer)

Flamingoer

(Phoenicopteriformes)

(1 art)

Större flamingo Phoenicopterus roseus SP (Oravisfjärden 9.9-12.10.1983)

Hökartade rovfåglar

(Accipitriformes)

(13 arter)

Bivråk Pernis apivorus H
Brun glada Milvus migrans S (Oravais 17.4.1960, juli 1981, Maxmo 13.8.1969)
Havsörn Haliaeetus albicilla H
Brun kärrhök Circus aeruginosus H
Blå kärrhök Circus cyaneus H
Ängshök Circus pygargus S (Granudden 12.5.1994, Vassorfjärden 29.8.1998)
Duvhök Accipiter gentilis H
Sparvhök Accipiter nisus H
Ormvråk Buteo buteo H
Fjällvråk Buteo lagopus G
Större skrikörn Aquila clanga S (Mickelsörarna 19.7.1972, Vassorfjärden 23-24.8.1994)
Kungsörn Aquila chrysaetos G
Fiskgjuse Pandion haliaetus H

Falkfåglar

(Falconiformes)

(5 arter)

Tornfalk Falco tinnunculus H
Aftonfalk Falco vespertius S (Österhankmo 4.9.1938, Kimo 20.9.1969)
Stenfalk Falco columbarius G
Lärkfalk Falco subbuteo H
Pilgrimsfalk Falco peregrinus TG (11 observationer)

Tranfåglar

(Gruiformes)

(6 arter)

Vattenrall Rallus aquaticus T (7 observationer)
Småfläckig sumphöna Porzana porzana T (11 observationer)
Mindre sumphöna Porzana parva S (Norrfjärden 18.5-10.6.1983)
Kornknarr Crex crex TH
Sothöna Fulica atra H
Trana Grus grus H

Vadarfåglar

(Charadriiformes)

(57 arter)

Strandskata Haematopus ostralegus H
Skärfläcka Recurvirostra avosetta S (Kimo åmynning 5.6.1986, Vassorfj. 27.4.1990, 27.4.2002)
Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni S (Vassorfjärden 13.8.1977)
Mindre strandpipare Charadrius dubius H
Större strandpipare Charadrius hiaticula H
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus S (Storsand 11.5-12.6.1991, 27.4.2001)
Fjällpipare Charadrius morinellus S (Oravais 17.4.1950)
Ljungpipare Pluvialis apricaria H
Kustpipare Pluvialis aquatarola G
Tofsvipa Vanellus vanellus H
Kustsnäppa Calidris canutus G
Sandlöpare Calidris alba G
Småsnäppa Calidris minuta G
Mosnäppa Calidris temminckii G
Spovsnäppa Calidris ferruginea G
Skärsnäppa Calidris maritima G
Kärrsnäppa Calidris alpina G
Myrsnäppa Limicola falcinellus G
Brushane Philomachus pugnax H
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus G
Enkelbeckasin Gallinago gallinago H
Dubbelbeckasin Gallinago media S (Oravais 18.5.1988, 9.5.2002, Seiplax, 18.10.2002)
Morkulla Scolopax rusticola H
Rödspov Limosa limosa T (10 observationer)
Myrspov Limosa lapponica G
Småspov Numenius phaeopus H
Storspov Numenius arquata H
Svartsnäppa Tringa erythropus G
Rödbena Tringa totanus H
Dammsnäppa Tringa stagnatilis S (Vassorfjärden 1.6.1973)
Gluttsnäppa Tringa nebularia G
Skogssnäppa Tringa ochropus H
Grönbena Tringa glareola H
Tereksnäppa Xenus cinerus S (Storsand 30.8.1998)
Drillsnäppa Actitis hypoleucos H
Roskarl Arenaria interpres H
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus G
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus S (Skeppörsviken 26.10.1987)
Kustlabb Stercorarius parasiticus H
Fjällabb Stercorarius longicaudus S (Kimo åmynning 23.5.2002)
Storlabb Stercorarius skua S (Kantlax 8.7.2002)
Dvärgmås Larus minutus H
Skrattmås Larus ridibundus H
Fiskmås Larus canus H
Silltrut Larus fuscus H
Gråtrut Larus argentatus H
Vittrut Larus hyperboreus T (4 observationer)
Havstrut Larus marinus H
Tretåig mås Rissa tridactyla S (Oravais 19.5.1957)
Skräntärna Sterna caspia H
Fisktärna Sterna hirundo H
Silvertärna Sterna paradisaea H
Småtärna Sterna albifrons S (Vassorfjärden 16.6.1998, Kimo åmynning 31.7.2002, Storsand 12-14.6.2003)
Svarttärna Chlidonias niger T (6 observationer)
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus S (Vassorfjärden 18.7.1984)
Tordmule Alca torda H
Tobisgrissla Cheppus grylle H

Duvfåglar

(Columbiformes)

(5 arter)

Tamduva Columba livia H
Skogsduva Columba oenas TH
Ringduva Columba palumbus H
Turkduva Streptopelia decaocro H
Turturduva Streptopelia turtur T (17 observationer)

Gökfåglar

(Cuculiformes)

(1 art)

Gök Cuculus canorus H

Ugglor

(Strigiformes)

(11 arter)

Tornuggla Tyto alba S (Jeppo mars-april 1998)
Berguv Bubo bubo H
Fjälluggla Bubo scandiacus T
Hökuggla Surnia ulula T
Sparvuggla Glaucidium passerinum H
Kattuggla Strix aluco TH
Slaguggla Strix uralensis TH
Lappuggla Strix nebularia TH
Hornuggla Asio otus H
Jorduggla Asio flammeus H
Pärluggla Aegolius funerus H

Nattskärrfåglar

(Caprimulgiformes)

(1 art)

Nattskärra Caprimulgus europaeus TH

Seglarfåglar

(Apodiformes)

(1 art)

Tornseglare Apus apus H

Praktfåglar

(Coraciformes)

(3 arter)

Kungsfiskare Alcedo atthis S (3 observationer)
Blåkråka Coracias garrulus S (3 observationer)
Härfågel Upupa epops T (12 observationer)

Spettfåglar

(Piciformes)

(7 arter)

Göktyta Jynx torquilla H
Gråspett Picus canus T
Spillkråka Dryocopus martius H
Större hackspett Dendrocopus major H
Vitryggig hackspett Dendrocopus leucotos S (7 observationer)
Mindre hackspett Dendrocopus minor H
Tretåig hackspett Picioides tridactyla H

Tättingar

(Passeriformes)

(108 arter)

Korttålärka Calandrella brachydactyla S (Oravais centrum 7.6.1991)
Tofslärka Galerida cristata S (Vörå centrum 13.7.2002 - 1.4.2003)
Trädlärka Lullula arborea S (Vassor 30.6-1.7.1955, Storsand 14.10.2000)
Sånglärka Alauda arvensis H
Berglärka Eremophila alpestris SG (Kallviken 15.9.1989, Storsand 18.10.2000)
Backsvala Riparia riparia H
Ladusvala Hirundo rustica H
Hussvala Delichon urbicum H
Större piplärka Anthus novaeseelandiae T (7 observationer)
Trädpiplärka Anthus trivialis H
Ängspiplärka Anthus pratensis H
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus G
Skärpiplärka Anthus petrosus H
Gulärla Motacilla flava H
Sädesärla Motacilla alba H
Sidensvans Bombycilla garrulus G
Strömstare Cinclus cinclus G
Gärdsmyg Trogdolytes trogdolytes H
Järnsparv Prunella modularis H
Rödhake Erithacus rubrcula H
Näktergal Luscinia luscinia T
Blåhake Luscinia svecica G
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros S (4 observationer)
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus H
Buskskvätta Saxicola rubetra H
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus S (Kimo 21-22.5.1969, Petsmo 27.7.1998)
Stenskvätta Oenanthe oenanthe H
Ringtrast Turdus torquatus G
Koltrast Turdus merula H
Björktrast Turdus pilaris H
Taltrast Turdus philomelos H
Rödvingetrast Turdus iliacus H
Dubbeltrast Turdus viscivorus H
Gräshoppssångare Locustella naevia TH
Flodsångare Locustella fluviatilis T (9 observationer)
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus H
Rörsångare Acrocephalusscirpaceus T (11 observationer)
Kärrsångare Acrocephalus palustris T (16 0bservationer)
Busksångare Acrocephalus dumetorum T
Härmsångare Hippolais icterina T
Svarthätta Sylvia atricapilla H
Trädgårdssångare Sylvia borin H
Höksångare Sylvia nisoria S (Gunilack 14.6.2003 en död fågel)
Ärtsångare Sylvia curruca H
Törnsångare Sylvia communis H
Lundsångare Phylloscopus trochiloides T (11 observationer)
Nordsångare Phylloscopus borealis S (Kvevlax 22.6.1978, Jeppo 17.6.1998)
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus S (Storsand 2.10.1997, 14.10.2000)
Taigasångare Phylloscopus inornatus S (Kallviken 10.9.1998)
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix H
Gransångare Phylloscopus collybita H
Lövsångare Phylloscopus trochilus H
Kungsfågel Regulus regulus H
Grå flugsnappare Muscicapa striata H
Mindre flugsnappare Ficedula parva S (Seiplax 20.5.1989)
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca H
Skäggmes Panurus biarmicus S (Kimo åmynning 15.10.1993, 22-25.2.1996)
Stjärtmes Aegithalos caudatus H
Talltita Parus montanus H
Lappmes Parus cinctus S (7 observationer)
Tofsmes Parus cristatus H
Svartmes Parus ater H
Blåmes Parus caeruleus H
Talgoxe Parus major H
Nötväcka Sitta europaea T
Trädkrypare Certhia familiaris H
Sommargylling Oriolus oriolus S (11 observationer)
Törnskata Lanius collurio H
Svartpannad törnskata Lanius minor S (5 observationer)
Varfågel Lanius excubitor H
Nötskrika Garrulus glandarius H
Lavskrika Perisoreus infaustus H
Skata Pica pica H
Nötkråka Nucifraga caryocatactes H
Kaja Corvus monedula H
Råka Corvus frugilegus G
Kråka Corvus corone cornix H
Korp Corvus corax H
Stare Sturnus vulgaris H
Rosenstare Sturnus roseus S (Oravais 1954, Kaitsor 10.6.1956)
Gråsparv Passer domesticus H
Pilfink Passer montanus H
Bofink Fringilla coelebs H
Bergfink Fringilla montifringilla H
Gulhämpling Serinus serinus S (Komossa 11.7.1978)
Grönfink Carduelis chloris H
Steglits Carduelis carduelis T
Grönsiska Carduelis spinus H
Hämpling Carduelis cannabina TH
Vinterhämpling Carduelis flavirostris TG
Gråsiska Carduelis flammea H
Snösiska Carduelis hornemanni TG
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera T
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra H
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus H
Rosenfink Carpodacus erythrinus H
Tallbit Pinicola enucleator G
Domherre Pyrrhyla pyrrhula H
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes T (16 observationer)
Lappsparv Calcarius lapponicus G
Snösparv Plectrophenax nivalis G
Gulsparv Emberiza citrinella H
Ortolansparv Emberiza hortulana H
Videsparv Emberiza rustica H
Gyllensparv Emberiza aureola S (7 observationer)
Sävsparv Emberiza schoeniclus H
Kornsparv Emberiza calandra S (Kimo 29.6.1953, 23-30.8.1958, Oravais centrum 7.7.1954)
Indigofink Passerina cyanea S (Vörå centrum 5-8.5.1982)